Pozoruhodnosti

Rímsko-katolícky kostol Sv. Ladislava

Na území Trebušoviec sa spomína farnosť s farárom už v rokoch 1332-1337. V r. 1425 je spomenutý už aj kostol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, a v listine z r. 1447 sa uvádzajú aj mená kňazov. Tento starý kostol pravdepodobne zanikol za tureckej okupácie. Podľa publikácie ostrihomského arcibiskupstva bol nový kostol vystavaný na troskách starého už v r. 1727, ale nevedno, čo sa s ním stalo.

kostol01.jpg kostol02.jpg kostol03.jpg

kostol04.jpg kostol10.jpg kostol11.jpg

kostol12.jpg kostol13.jpg kostol14.jpg

kostol15.jpg kostol16.jpg kostol17.jpg

kostol18.jpg kostol19.jpg

Dnešný rímsko-katolícky kostol Sv. Ladislava bol postavený v luiséznom slohu v r. 1791, v r. 1933 rekonštruovaný a v r. 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Je to jednoloďová baroková stavba so segmentovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Loď má korýtkovú klenbu na fabiónoch, presbytérium je kryté konchou. Interiéru dominuje bohatá nástenná výmaľba s iluzívnou architektúrou oltára a zdanlivou balustrádou oratória, maľba v lodi znázorňuje najsvätejšiu Trojicu s anjelmi a štyrmi evanjelistami v rohoch. V strede hlavného oltára je závesný obraz sv. Ladislava v klasicistickom ráme, pravdepodobne od F.I. Leichera. Medzi ďalším vybavením interiéru je i jednoduchá dobová klasicistická kazateľnica, a tri závesné obrazy v rokokovom ráme (Kristus na kríži, sv. Anna a Pieta) z poslednej tretiny 18. storočia. Zvon vo veži je z r. 1667.

Tento kostol dal vystavať László Pongrácz, podľa ústnych údajov na mieste bývalého cintorína. Budova je v havarijnom stave, a preto bol dočasne od 1. novembra 2004 uzavretá pred verejnosťou. Kostol je staticky narušený, čoho dôkazom sú rozsiahle trhliny. Momentálne sa opäť používa raz za týždeň.

 

Malá sakrálna architektúra

  • Kríž pred kostolom na trojstupňovej obdĺžnikovej základni, bez dedikácie. Viditeľné datovanie 1975 je pravdepodobne rokom rekonštrukcie, keďže kríž je určite starší.
  • Pri hlavnej ceste smerom na Ďurkovce je zlomený kamenný kríž, pravdepodobne postavený v r. 1960. Ťažko čitateľný text Isten dicsőségére állíttatta Petrezsél Sándor és családja
  • Ústredný kríž cintorína je zo šedého kameňa, bez dedikácie.
  • V pivničnej oblasti pri ceste na Lesenice stojí kaplnka z červených tehál, so sochou sv. Antona.

sakral01.jpg sakral02.jpg sakral03.jpg

sakral04.jpg